Podmínky přijetí

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MŠ PARTUTOVICE 

Do mateřské školy budou zapisovány děti v pořadí podle následujících kritérií:

I. Přednostně budou přijímány k předškolnímu vzdělávání děti s trvalým pobytem v obci Partutovice v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - t. j. dosáhnou-li věku 5 let do 31. 8. kalendářního roku, v němž probíhá zápis a děti s odkladem povinné školní docházky. 
Týká se i dětí z jiných obcí, dětí občanů jiného členského státu Evropské unie, dále i cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR.

II. Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání se bude postupovat podle věku dítěte – od nejstarších uchazečů k těm nejmladším uchazečům.

III. Děti budou přijímány do naplnění kapacity mateřské školy.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.).

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí I. až III.

K zápisu s sebou vezměte:
Občanský  průkaz
Rodný list dítěte
Vyplněnou Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy (vyzvedněte si v mateřské škole nebo ke stažení zde)

 

 

 Mgr. Kateřina Šubová, ředitelka

 

  

 

 ZŠ a MŠ Partutovice

+420 581 625 023
+420 737 288 498
skola@zsmspartutovice.cz

Partutovice 96, 75301

© 2022 Všechna práva vyhrazena