Podmínky přijetí

PODMÍNKY PŘIJETÍ MŠ PARTUTOVICE

K zápisu s sebou vezměte:

Občanský  průkaz

Rodný list dítěte


Kritéria přijímání dětí do MŠ Partutovice

Do mateřské školy budou zapisovány děti v pořadí podle následujících podmínek:

I. Přednostně budou přijímány k předškolnímu vzdělávání děti s trvalým pobytem v obci Partutovice.

II. Přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (t.j. dosáhnou-li věku 5 let do 31.8. kalendářního roku, v němž probíhá zápis a děti s odkladem povinné školní docházky - předškoláci). Tento bod se týká i dětí z jiných obcí, dětí občanů jiného členského státu Evropské unie, dále i cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR.

III. Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání se bude postupovat podle věku dítěte – od nejstarších uchazečů k těm nejmladším uchazečům.

IV. Při přijímání dítěte bude brán zřetel na sourozence v mateřské škole.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí I. až IV.

 

 Mgr. Kateřina Šubová, ředitelkaZŠ a MŠ Partutovice

+420 581 625 023
+420 737 288 498
skola@zsmspartutovice.cz

Partutovice 96, 75301

© 2019 Všechna práva vyhrazena