Ranní filtr

 Na základě zákona č. 258/2000 Sb., § 7, odst. 3,  stanoví ředitelka Základní školy a Mateřské školy Partutovice pravidla pro

RANNÍ FILTR

Po příchodu do mateřské školy rodič osobně předá dítě učitelce, která provede ranní filtr a zeptá se na zdravotní stav dítěte. Povinností rodiče je poskytnout pravdivé informace o zdravotním stavu dítěte. Pokud se budou u dítěte v době předávání učitelce zákonným zástupcem jevit příznaky akutního onemocnění (kašel, infekční rýma, zánět spojivek, bolesti břicha apod.), nebude dítě učitelkou do kolektivu dětí převzato.

Nemocné dítě bude rodičům vráceno. Onemocní-li dítě během pobytu v MŠ, učitelka oznámí vzniklou událost rodičům a rodiče si dítě z MŠ vyzvednou a navštíví lékaře.

 Zákon č. 258/2000 Sb., § 7, odst. 3

„K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, které  vykazuje  známky akutního onemocnění,  od  ostatních  dětí  a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.“

 

                                                                                                                                                                                                       V Partutovicích 21. 11. 2018                
       
                                ZŠ a MŠ Partutovice

+420 581 625 023
+420 737 288 498
skola@zsmspartutovice.cz

Partutovice 96, 75301

© 2022 Všechna práva vyhrazena