Zápis do ZUŠ Potštát

 Zápisy do Základní umělecké školy Potštát pro školní rok 2022/2023

 

Jak postupovat při zápisu dítěte do ZUŠ Potštát:

Zájemci, (zákonní zástupci) o studium se přihlásí online na www.izus.cz

Na základě elektronické přihlášky proběhne v následujících termínech ověření předpokladů pro studium na ZUŠ Potštát

V rámci Dnů otevřených dveří v budově školy na Potštátě a dalších místech poskytovaného vzdělávání – Střítež nad Ludinou (budova MŠ), Partutovice a Olšovec (budovy ZŠ)

9. – 20. května 2022

13. – 20. června 2022 (včetně dnu otevřených dveří při Potštátských slavnostech 18.6.2022)

24. – 31. srpna 2022 

K ověření předpokladů pro studium se mohou dostavit i ti, kteří nestihli podat elektronickou přihlášku.

Jana Kozubíková MBA, ředitelka školy

 

 


Konkrétní kritéria pro přijetí ke studiu:

Předpokladem k přijetí je prokázání talentu absolvováním talentové zkoušky ve zvoleném oboru. Po úspěšně vykonané talentové zkoušce, v případě zájmu o studium je třeba odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku.

  • Při přijímání je zohledněna volná kapacita vyučovaného předmětu
  • Ke studiu se mohou hlásit děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 a starší. V případě mimořádného talentu lze přijat i dítě čtyřleté.
  • Žáci od 7 let jsou přijímáni a zařazováni do ročníků i bez absolvování přípravné hudební výchovy

Talentová zkouška

V hudebním oboru se talentová zkouška skládá ze zjišťování předpokladů žáka, a to:

  • zpěv jednoduché písně dle libovolného výběru, hlasový rozsah
  • rytmické cítění – vytleskání jednoduchých rytmických útvarů
  • sluchové předpoklady – rozlišení 1, 2 a více tónů
  • intonace – zpěv tónu zahraného na klavír nebo zazpívaného učitelem
  • pohotové reagování, schopnost komunikace s učitelem

Účast zákonného zástupce při přijímací zkoušce je nutná.    

Podmínky studia v naší škole:

·        pravidelná docházka

·        domácí příprava

·        dodržování školního řádu

·        včasná úhrada úplaty za vzdělávání 

·        prospěch ve všech vyučovacích předmětech daných Školním vzdělávacím programem

·        aktivní účast při akcích školy

Zaměření školy a základního uměleckého vzdělávání vůbec:

·        Základní umělecké vzdělávání je koncipováno jako dlouhodobé a systematické

·        ZUŠ jsou školy zařazené v síti škol a vzdělávání v nich se řídí školským zákonem a Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

·        ZUŠ poskytuje základy umělecké vzdělávání v hudebním oboru, vydává vysvědčení a není alternativou zájmového kroužku.

·        Cílem vzdělávání v naší škole je absolvování všech tří stupňů studia.

·        Posláním ZUŠ není jen vzdělávání v konkrétním uměleckém oboru, ale také rozvíjení kulturně společenských hodnot, výchova zdravě sebevědomých

·        lidí s citem  pro obecně platné a morální hodnoty společnosti.

Podání přihlášek

Přihlášky se podávají jen elektronicky: zadejte do vyhledavače  -  iZUŠ (tzv. Informační systém ZUŠ)  - klik na přihláška –  vyplnit – odeslat na školu. (Tento program následně  hlásí novou přihlášku. Budete kontaktováni písemně ředitelkou školy do 30.6.2022). Vyplněnou přihlášku pak následně vytisknout, podepsat zákonným zástupcem a dodat či zaslat na ředitelství ZUŠ Potštát.

Nabídka studia na ZUŠ Potštát

Přípravné studium určeno pro 5–7 děti (1 až 2 roky)

Do 1. ročníku I. stupně základního studia přijímáme děti sedmileté a starší. Dítě starší sedmi let může být výjimečně zařazeno i do některého z vyšších ročníků I. stupně. I. stupeň studia má 7. ročníků

Do 1. ročníku II. stupně základního studia přijímáme mládež starší 14 let.

II. stupeň studia má 4 ročníky.

 

Školní vzdělávací program ZUŠ Potštát  Toulky s paní Hudbou

 

Naše škola je jednooborová a profiluje se v hudebním oboru, poskytuje vyváženou vzdělávací nabídku. Ve větší míře se věnuje komorní hře a souborové výuce v dechových nástrojů.

Vzdělávací zaměření - hra na klávesové nástroje                                                     Studijní zaměření -   klavír, keyboard,a klasické varhany (jen II. stupeň)

Vzdělávací zaměření  - hra na akordeon                                                                     Studijní zaměření -   akordeon

Vzdělávací zaměření - hra na smyčcové nástroje                                                       Studijní zaměření - violoncello

Vzdělávací zaměření - hra na dechové nástroje                                                         Studijní zaměření – zobcová flétna, příčná flétna, lesní roh, přirozený lesní roh, trubka, pozoun, tenor, tuba

Vzdělávací zaměření – hra na strunné nástroje                                                                                 Studijní zaměření – klasická kytara, elektrická kytara, basová kytara

Vzdělávací zaměření – Sólový zpěv                                                                           Studijní zaměření – sólový zpěv, komorní a sborový zpěv

Vzdělávací zaměření – EZHZT                                                                         Studijní zaměření – Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

 

Od školního roku 2012/2013 učíme podle školního vzdělávacího programu Toulky s paní Hudbou.

Školné se vybírá 2x za školní rok vždy v září za I. pololetí, v měsíci lednu za II. pololetí, dle Vyhlášky o stanovení základních sazeb úplaty za vzdělávání, platná pro daný školní rok.

 Rádi Vás uvítáme v naší škole na Potštátě, ale i pobočkách školy ve Stříteži nad Ludinou, Partutovicích i Olšovci po telefonické domluvě.

Více se o naší škole můžete dozvědět na webových stránkách školy a to: www.zuspotstat.cz, nebo nás kontaktovat mailem: zuspotstat@seznam.cz, popř. telefonicky 581 624 254 nebo mobil 605 145 547 (přímo ředitelka školy).

 

Přijďte se podívat za námi přímo do výuky a využijte k tomu DNY Otevřených dveří naší školy na Potštátě a na pobočkách ve Stříteži nad Ludinou. Upoutávky na tyto dny budou zveřejněny na všech dostupných místech, tzn. oznamovací tabule úřadů, tiskem i na webu školy.

 

                                                 Jana Kozubíková MBA, ředitelka ZUŠ Potštát

 


 

 

 

 

 
ZŠ a MŠ Partutovice

+420 581 625 023
+420 737 288 498
skola@zsmspartutovice.cz

Partutovice 96, 75301

© 2022 Všechna práva vyhrazena