Školní družina

Naše cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině

 

 • Prožíváme společně radostné chvíle, jistotu a bezpečí.
 • Rozvíjíme osobnost dítěte.
 • Vytváříme podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci.
 • Nabízíme různorodé činnosti a vhodné využití volného času s individuálním přístupem k jednotlivým žákům.
 • Učíme žáky osvojovat si základy slušného chování k sobě navzájem, k dospělým i při stolování.
 • Učíme se  komunikovat, spolupracovat a respektovat se.
 • Umožňujeme dětem srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky, názory a pocity. 
 • Učíme se předávat a příjímat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech.
 • Poskytujeme příležitost k rozvíjení tvořivosti, fantazie, aktivity a samostatnosti, k rozvoji slovní zásoby, ale také schopnosti naslouchat. 
 • Utváříme kladný vztah k přírodě a učíme děti chránit přírodu a svět kolem nás.
 • Upevňujeme potřebu dbát o zdraví své i druhých a to bezpečným chováním. 
 • Rozvíjíme všestrannou spolupráci s rodinami dětí.


Provoz ŠD je od 11:10  do 16.00 hodin ve dnech školního vyučování


 • Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu. Do zájmových kroužků docházejí žáci sami.
 • Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. Děti navštěvující zájmové kroužky si odcházejí sami. Vše dokládá zákonný zástupce písemnou formou.
 • Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16:15 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům.
 • Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.
 • Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.
 •  Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky).
 •  Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy a při zápisu do ŠD (1. den školního roku). Žáci 2. a 3. tříd v den následující. Dítě je možně odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů).
 •  Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.
 •  Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny ve školní budově.
 •  ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.
 • Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce (v nezbytných situacích).
 •  Stravenky na obědy si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně v kanceláři jídelny ZD Partutovice stejně tak i odhlašování žáků z obědů.
 •  Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD (tj. první školní den).
 •  S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení). Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni na významnější akce ŠD.
 •  Do ŠD se zapisuje do 30 žáků na pravidelnou docházku.


Podmínky úplaty

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině se řídí § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb.

Výše úplaty je stanovena ředitelkou školy na 80 Kč za měsíc a hradí se bankovním převodem na účet školy vždy jednorázově za každé pololetí.

Podmínky pro vyloučení žáka ze školní družiny:

Žák může být v případě závažného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo tímto vnitřním řádem vyloučen ze školní družiny. Toto rozhodnutí ředitelka a vychovatelka ŠD předem projednají se zákonnými zástupci žáka, vyhotoví o něm zápis a informují o něm zřizovatele.

Důvody pro vyloučení nebo podmínečné vyloučení ze školní družiny:

 • Žák svým chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces
 • Žák svým chováním ohrožuje zdraví spolužáků
 • Zákonný zástupce nehradí úplatu za vzdělávání ve školní družině
 • Zákonný zástupce opakovaně nezajistí odchod žáka před ukončením provozu školní družiny

 
 ZŠ a MŠ Partutovice

+420 581 625 023
+420 737 288 498
skola@zsmspartutovice.cz

Partutovice 96, 75301

© 2022 Všechna práva vyhrazena